Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

VI Liceum Ogólnokształcącego   im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

1. Postanowienia ogólne

Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej jest  ogólnoszkolną pracownią informacyjno-dydaktyczną.

 1. Do zadań biblioteki należy:
 1. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, także  umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną,
 2. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie nawyków czytania i uczenia się,
 3. wspomaganie działań szkoły w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 4. wspieranie nauczycieli w doskonaleniu ich warsztatu pracy,
 5. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez popularyzowanie wiedzy pedagogicznej
 6. współpraca z  uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką pedagogiczną, np. w tworzeniu zasobów bibliotecznych,
 7. wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowywania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 8. organizowanie zajęć czytelniczych indywidualnych  i lekcji bibliotecznych,
 9. organizowanie działań upowszechniających czytelnictwo,
 10. organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, np. zajęć, kiermaszy, ekspozycji, konkursów, uroczystości, lekcji bibliotecznych, gazetek.

2) Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom oraz uczniom VI Liceum Ogólnokształcącego   im. Zesłańców Sybiru i ich rodzicom.

3)  Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

4)  Biblioteka udostępnia zbiory w godzinach pracy biblioteki, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 

2.  Regulamin wypożyczalni

1)  Każdy czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek.

2)  Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoją kartę czytelnika.

3)  Wypożycza się  książki na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może wydłużyć ten okres.

4)  Księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu, książki z księgozbioru podręcznego oraz zbiory specjalne są dostępne w czytelni.

5) Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki w ciągu roku szkolnego upływa:

 1. dla uczniów tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,
 2. dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z dniem rozwiązania umowy.

6) Istnieje możliwość wypożyczenia książek uczniom na okres wakacji pod warunkiem rozliczenia się z wcześniej wypożyczonych pozycji.

7) Klasy mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.

7)  Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję, która jest aktualnie wypożyczona.

8)  Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela.

9) Wobec uczniów przetrzymujących książki stosuje się  wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

10) Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną zobowiązany jest:

 1. do odkupienia takiej samej książki,
 2. w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, do odkupienia innej książki wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

12) Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki  (poświadczenie w „obiegówce”)

 

3.  Regulamin czytelni

1) Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki, wg informacji zamieszczonej na drzwiach biblioteki.

2) W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

3) Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej.

4) W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

4. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w ICIM

1) Każda osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego jest zobowiązana do dbałości o sprzęt, zachowania czystości, przestrzegania norm bezpieczeństwa, higieny pracy i jest odpowiedzialna za wszystkie straty powstałe z jej winy.

2) Uczniowie mogą korzystać z stanowiska komputerowego w godzinach pracy biblioteki szkolnej poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

3) Warunkiem korzystania przez ucznia ze stanowiska komputerowego jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.

4) Przy stanowisku komputerowym może znajdować się równocześnie maksymalnie dwóch użytkowników.

5) Uczeń może korzystać tylko z oprogramowania zainstalowanego na komputerach ICIM.

6) Bezwzględny zakaz dotyczy:

 1. samodzielnego instalowania programów oraz zmian ich konfiguracji, a także zmian ustawień systemowych,
 2. prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),
 3. umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania niekulturalnego języka, jak również podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.
 4. demontażu sprzętu

7) Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszelkie wprowadzone dane.

8) Użytkownik poniesie wszelkie koszty, łącznie z sądowymi, związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem sieci Internet.

9) Nauczyciel bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z oprogramowania, a także wyszukiwaniu i selekcji informacji przez Internet. 

5. Zasady współpracy biblioteki:

1) z uczniami:

 1. zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.,
 2. zasada współdziałania z uczniami w ich poszukiwaniach czytelniczych,
 3. uwzględniania zgłaszanych przez uczniów potrzeb czytelniczych,
 4. pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze.
 1. z nauczycielami:

Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celach rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów, doradztwa w doborze literatury samokształceniowej, współtworzenia zasobów informacyjnych biblioteki, rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania ich do korzystania z informacji, współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 1. z rodzicami:

Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich),  popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania.

 1. z innymi bibliotekami na zasadach partnerstwa w celu rozwijania kultury czytelniczej poprzez:
 1. organizację wycieczek uczniów do innych bibliotek,
 2. współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
 3. uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,
 4. udział w spotkaniach autorskich itp.
 5. udział w konkursach, których celem jest wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.
 6. popularyzowania wiedzy o regionie

6. Postanowienia końcowe

1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

2. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

 

Toruń, 28 sierpnia 2019 r.

Partnerzy