Opis klas pierwszych w VI LO

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

z rozszerzoną historią, geografią i językiem angielskim

Oddział przygotowania wojskowego został otwarty w roku szkolnym 2023/24 po podpisaniu decyzji przez Ministra Obrony Narodowej. Na wsparcie prowadzenia tego oddziału została przydzielona jednostka wojskowa 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy. Ministerstwo Obrony Narodowej przydziela szkole dotacje na zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego. Osoby, które zakwalifikują się do tej klasy, nie ponoszą żadnych wydatków, zakupy umundurowania w całości są pokrywane z dotacji.

Uczniów OWP obowiązuje podstawa programowa, specjalny 4-letni program nauczania. Są to zasady żołnierskiego zachowania się - regulaminy i musztry, taktyka, rozpoznanie, łączność, szkolenie bojowe, strzelania, geografia wojskowa, szkolenie prawne, logistyka oraz szkolenie medyczne. Uczniowie biorą także udział w obozach szkoleniowych. W klasie OPW realizowane są przedmioty bazujące na programach szkoleniowych rekomendowanych przez MON i MSWiA: „Edukacja wojskowa”, „Przygotowanie wojskowe” czy „Wiedza o Służbach Mundurowych”. 

W OWP realizowane jest  szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

W części teoretycznej program realizowany jest przez szkołę, natomiast w części praktycznej - przez patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie będzie kończyć 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Co zyskasz w klasie służb mundurowych (OPW)?

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

• odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy (tylko 12 dni –jeżeli ktoś nie służyć dalej).

• preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;

• stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych centrów rekrutacji w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Zajęcia rozwijające zainteresowania w OPW to, sekcja biegu na orientację, sekcja strzelecka. Klasy mundurowe posiadają wiedzę i umiejętności ułatwiające poruszanie się w tematyce funkcjonowania Wojska, Straży, Policji, Służby Więziennej, Służby Granicznej i Celnej. Zajęcia kształtują charakter, uczą samodyscypliny, wytrwałości i odpowiedzialności. Uczniowie tych klas mają przywilej noszenia munduru wojskowego. Noszący mundur zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. z 2016 r. poz. 354).

Kandydaci do klasy - oddziału przygotowania wojskowego muszą przejść test sprawnościowy. Opis szczegółowych wymagań egzaminacyjnych znajduje się w załączniku na dole strony. 

 

KLASA  EKOLOGICZNO – TURYSTYCZNA

z rozszerzoną geografią, językiem angielskim i biologią.

Klasa ta rozbudzi twoje zainteresowania turystyczne. Równomiernie rozłożone treści programowe zapewnią Tobie wszechstronny rozwój. Nasza doświadczona kadra nauczycielska posiada uprawnienia instruktorskie w zakresie turystyki kajakowej, rowerowej oraz pieszej nizinnej i górskiej.

Rozszerzona geografia wsparta o liczne wycieczki krajoznawcze, spływy kajakowe i działania proekologiczne otworzą młodym ludziom drogę do dalszego kształcenia na kierunkach turystyka i rekreacja, geografia, ekologia i środowisko.

Uczniowie uczestniczą też w zajęciach dodatkowych w ramach Klubu Turystyki Aktywnej “Bezdroża”.

 

KLASA  HUMANISTYCZNO - PEDAGOGICZNA 

z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim i biologią.

W trakcie nauki w tej klasie proponujemy poznanie najważniejszych zagadnień z zakresu pedagogiki, elementów psychologii, biologii oraz praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez uczestnictwo w licznych projektach realizowanych na rzecz dzieci.

Uczniowie również biorą udział w kursach, konferencjach mających na celu zdobywanie nowych kwalifikacji.

Klasa humanistyczno - pedagogiczna wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku pracy, zgłaszającego coraz większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pedagogów i psychologów.

Absolwenci tego profilu z powodzeniem mogą studiować na kierunkach takich jak: psychologia, resocjalizacja, socjoterapia, oligofrenopedagogika, praca socjalna.

 

 

Partnerzy