Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szk. 2023/24

Przypominamy, że do 15 lipca można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,

- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,

- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,

- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem

 lub

  1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów (Uwaga! Dotyczy tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa).

 

Poniżej załączamy wniosek. Bardzo prosimy o wypełnienie go na komputerze, gdyż zdarzają się mało czytelne wnioski.

 

Link do strony Powiat Toruński, gdzie można śledzić m. in. aktualne informacje dotyczące stypendiów. 

Partnerzy