RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest: VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru reprezentowane przez Dyrektora Szkoły z siedzibą: ul. Wojska Polskiego47a 87-100 Toruń
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Jakub Rutkowski 

 j.rutkowski@tcuw.torun.pl 
lub 
rodo1@tcuw.torun.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych,
Realizacja umowy której jest Pani/Pan stroną,
Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy: prawo oświatowe, kodeks pracy.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom. Tymi podmiotami są:
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe, ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela, ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa miejscowego.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osób przekazujących dane oraz na podstawie podpisanej umowy
Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego


Administratorem przetwarzanych danych wizyjnych jest:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru ul. Wojska Polskiego 47a 87-100 Toruń

Zapis monitoringu wizyjnego przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób przebywających w budynku i najbliższym otoczeniu budynku oraz mienia zgodnie z art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Dane wizyjne nie będą podlegały profilowaniu.

Dane przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu, dane ulegają zniszczeniu.

Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każda osoba ma  prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Jakub Rutkowski 

email:  j.rutkowski@tcuw.torun.pl lub rodo1@tcuw.torun.pl 

 

Partnerzy